ادمین های کلشه تنها در صفحه تماس با ما هستند
فروشگاه کلشه ادمین دیگری ندارد
لطفا بدون مطابقت شماره و هماهنگی پیامکی
به هیچ وجه به کسی اکانت یا کلن تحویل ندهید.
کلشه واسطه برای معاوضه ندارد.
کلاه برداران با ساخت اکانت یا کانال فیک قصد گول زدن شما را دارند.